Sunday, November 7, 2010

มุมมองที่เรามีต่อปัญหา ยิ่งใหญ่กว่า ปัญหาที่เราเจอ

เคยเป็นไหม เวลามีใครมาปรึกษาอะไร

เรามักจะแก้ปัญหาได้ฉับพลัน และมองเป็นเรื่องขี้ปะติ๋ว

แต่กลับกัน เวลาเรามีปัญหา เรากลับคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่โต

ส่วนนึงคงเป็นเพราะอารมณ์ หรือไม่มีสติ

เวลาเรามองปัญหาผู้อื่น เราไม่มีอารมณ์ เราจึงมีสติ

มีสติมา ปัญญาจึงเกิด

เวลาเราเผชิญหน้ากับปัญหา จงพยายามถอด "อารมณ์" ออกจากปัญหา

เอา "สติ" สู้กับมัน

++ พูดง่าย แต่ทำยากชิป

No comments:

Post a Comment